Voorbeelden eerder werk

Op deze pagina treft u een aantal voorbeelden aan van mijn eerdere werk, zoals:

 • ontwikkelen opleidingen en leerlijnen
 • projectmanagement
 • ondersteunen van specialisten bij presentaties
 • programma’s voor permanente educatie
 • visie op leren
 • incompany maatwerk
 • publicaties

 


Implementatie vakbekwaamheidsvereisten MiFID II

Voor een bank ben ik ingesprongen als projectleider om operationeel en beleidsmatig het vakbekwaamheidbouwwerk te borgen conform MiFID II en om de reporting en het proces richting business in te richten. Onderdeel daarvan is de DSI-certificering van ESMA-compliant medewerkers voor de diverse DSI-certificeringen te stroomlijnen.


Ontwikkelen en implementeren opleidingsplan

Een adviesketen in de financiële dienstverlening had een opleidingsplan laten ontwikkelen dat niet voldeed en niet aansloot bij de strategische keuzes. In nauwe samenwerking met HR heb ik het opleidingsplan herzien. Dit plan is inmiddels goedgekeurd en we zijn de implementatie gestart. Ik ondersteun deze organisatie bij de selectie van een LMS, ontwikkeling van modulair opgebouwde leerpaden, selectie van aanbieders van kennis- en vaardigheidsopleidingen en van performance tools. Daarnaast ontwikkel in in Articulate Storyline diverse e-learningmodules.


Ontwikkelen toetsing effectenspecialisten

In opdracht van het Centre for Executive Education, section Investment Management van de VU heb ik een vragenbank ontwikkeld en de accreditatie daarvan bij DSI begeleid. Deze vragenbank dekt de wettelijke eindtermen af die gelden voor adviseurs en informerend medewerkers in de institutionele beleggingsmarkt. Onderdeel van mijn opdracht was de selectie van een toetssysteem en aanbieder van toetscentra voor decentraal toetsen.


Ontwerpen leerlijn ondernemersadviseur

De tijd die het kost om junior adviseurs op het niveau van een zelfstandig functionerende medior te krijgen, duurt de opdrachtgever Countus, een accountantskantoor, te lang. Bovendien is het ontwikkeltraject niet uniform. In 2017 heb ik, na uitgebreide gesprekken met functiehouders en leidinggevenden, een leerlijn ontworpen die vier resultaten oplevert:

 1. junioren zijn sneller operationeel;
 2. er is een betere interne doorstroom;
 3. er is meer ‘eigen kweek’;
 4. de opdrachtgever onderscheidt zich als aantrekkelijke werkgever.

Onderdeel van de aanpak zijn een beroepscompetentieprofiel van de adviseur op basis van een taakanalyse, en een visie op leren en ontwikkelen. Wezenlijk voor de opzet van de leerlijn is dat leren en werken zoveel mogelijk worden geïntegreerd. De casuïstiek en toetsing komen uit de praktijk en vinden plaats in de praktijk en zijn grotendeels gebaseerd op reële klantcases en –vragen. Bovendien kent de leerlijn een stelsel van vrijstellingen waarmee we erkennen wat deelnemers al kunnen.

Het resultaat is een CPION-geaccrediteerde leerlijn leerlijn waar de volgende elementen onderdeel van zijn:

 1. Het kader waarbinnen het ontwikkeltraject plaatsvindt: uitgangspunten en randvoorwaarden
 2. De rol van teamontwikkeling binnen het ontwikkeltraject
 3. Kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling van de ondernemersadviseur
 4. De toenemende complexiteit van het ontwikkeltraject en eigen verantwoordelijkheid van de junior daarin
 5. Tools ter ondersteuning van het werkproces

Op 2 oktober is de leerlijn gestart.


Ontwikkelen leerlijnen middelgrote bank

In samenwerking met hoofd opleidingen heb ik in nauw overleg met de business nieuwe leerlijnen ontwikkeld die aansluiten bij de wens van de bank het gedachtengoed 70:20:10 te implementeren en bij de nieuwe functieprofielen die in ontwikkeling waren. Deze leerlijnen hebben we vervolgens via het LMS toegankelijk gemaakt.


Upgraden modules Vermogensbeheer voor pensioenfondsbestuurders

In december 2016 publiceerde DNB haar Guidance normenkader beleggingskennis. Daarin staat dat “besturen van pensioenfondsen op het gebied van beleggingen regelmatig tekort schieten.” Dat komt door een tekort aan beleggingskennis, concludeert DNB op basis van on-site beleggingsonderzoeken en toetsingen van bestuurders. Daardoor kunnen besturen onvoldoende countervailing power uitoefenen in het beleggingsproces. Dat moet dus beter. Hier ligt een taak voor opleiders.

In 2017 heb ik voor SPO, de opleider in de pensioensector, de modules Vermogensbeheer voor pensioenfondsbestuurders onderwijskundig en inhoudelijk weer helemaal up-to-date gebracht. Dit hebben we samen – docenten, medewerkers van SPO en ik – bereikt door de volgende elementen onderdeel te maken van de opleiding:

 • Verdiepen in de theorie en deze herhalen via de MemoTrainer;
 • Leren denken in belangen en scenario’s;
 • Succesfactoren van beleggen leren kennen en herkennen;
 • Het beleggingsproces kennen en de eigen rol daarin leren nemen;
 • Relaties leren zien tussen keuzes en resultaten, onder andere via een pensioensimulatie;
 • Een oordeel leren vormen over beleggen.

In dit artikel uit Pensioen Bestuur en Management van januari 2018 leest u hoe wij dit hebben aangepakt.


Voorbereiden presentatie seminar

Hoe geef je een presentatie die boeit en waarbij de bezoekers van jouw workshop werkelijke toegevoegde waarde ervaren? Dit is een vraag die veel specialisten zich stellen wanneer zij optreden in seminars. Het is ook wat wij verwachten wanneer we zelf naar een seminar of presentatie gaan.

Te vaak zijn presentaties echter niet boeiend genoeg, gaat er veel tijd verloren aan introductie of zaken die we al weten en kijken we naar PowerPoint-presentaties met lappen tekst.

Dat kan anders en daar heb ik de afgelopen tijd specialisten mee geholpen. Hoe, dat lees je in deze twee blogs elders op mijn website:

De standaard presentatie voorbij – lees hier hoe u verrast (deel 1).
Hoe maak je een presentatie spannend – lees hier hoe u verrast (deel 2)

Van een aantal van deze presentaties heb ik whitepapers gemaakt, die de spreker vervolgens weer kan delen.


Advies curriculum private banking

Een van de kleinere banken in Nederland heeft in voorbereiding op de aanscherping van de vakbekwaamheidseisen gevraagd hoe het opleidingscurriculum voor haar private bankers eruit zou moeten zien zodat minimaal aan de wettelijke eisen wordt voldaan. Daarnaast hebben zij behoefte aan opfrissing en verdere verdieping van bestaande kennis zodat zij hun klanten nog beter kunnen bedienen.

Mijn advies leidt ertoe dat deze doelstellingen worden gerealiseerd voor zittende en nieuwe medewerkers van de afdeling.


Moderniseren onboarding-programma

Een kleinere bank had een standaard klassikaal onboarding-programma voor nieuwe medewerkers van 2 dagen. Dat moest terug naar 1 dag, waardoor voor een aantal afdelingen geen plaats meer zou zijn in het klassikale programma. Deze afdelingen moeten echter wel onderdeel uit blijven maken van de onboarding.

Vanuit deze vraagstelling heb ik een advies geschreven hoe drie afdelingen via een online programma de nieuwe, en eventueel ook bestaande, medewerkers kunnen informeren over de werkzaamheden van hun afdeling.

Mijn advies voor de Mid Office was een interactieve video te ontwikkelen waarmee de afdeling zich presenteert. De Mid Office zit in het hart van de kernprocessen en met korte animaties maken we dit zichtbaar.

Deze aanpak is nieuw voor deze bank en dient daarmee als pilot voor andere afdelingen.


Uitwerken beroepcompetentiesprofiel

De VBA, beroepsvereniging van beleggingsprofessionals, had de eerste stappen al gezet naar de herziening van het beroepscompetentieprofiel van de beleggingsprofessional. De context van het beroep was beschreven en de rollen en hoofdtaken gedefinieerd. Nu moest de stap naar verdere uitwerking per rol en koppeling aan kennisgebieden nog worden gezet. Onderdeel daarvan was de benchmarking aan internationale standaarden en de (op dat moment nog) komende wet- en regelgeving (MiFID II).

Met inzet van mijn kennis van beleggen – ik ben zelf lid van de VBA – en opleiden in onze sector, heb ik in enkele weken de slag gemaakt van hoofdtaken naar subtaken en koppeling aan kennisgebieden met daarbij behorende leerdoelen. Daarvoor heb ik de benchmarking uitgevoerd en met beroepsbeoefenaren gesproken.

Eind 2017 heb ik op basis van deze benchmarking een gap-analyse gemaakt van opleidingen voor beleggingsprofessionals ten opzichte van de deskundigheidseisen die DSI heeft geformuleerd op basis van de eisen vanuit MiFID II.


Projectleider actualisering beroepscompetentieprofiel

Een van de beroepsverenigingen in de financiële dienstverlening heeft in haar strategische plannen het herijken en actualiseren van het beroepscompetentieprofiel als speerpunt bepaald. Het team dat deze werkzaamheden uitvoert, had sterke behoefte aan structuur en overzicht in dit project. Daarvoor hebben ze mijn hulp ingeroepen.

Samen hebben we de geformuleerde doelstellingen vertaald naar concrete, op te leveren producten. Via een Agile projectaanpak hebben we in perioden van 6 weken – de tijd tussen bestuursvergaderingen – toegewerkt naar producten die in de bestuursvergadering ter goedkeuring zijn voorgelegd.

Het vernieuwde profiel heeft medio 2017 de basis gelegd voor herijking van toetsing, opleiding en permanente educatie en voor de communicatie richting consumenten en beroepsgenoten.


Ontwikkelen Algemene opleiding effecten

Op 3 januari 2018 is MiFID II in werking getreden. Dit is de Markets in Financial Instruments Directive. Artikel 25 lid 1 van deze regelgeving stelt eisen aan de kennis en bekwaamheid van medewerkers die adviseren of informeren over beleggen.

De ESMA, de Europese toezichthouder op de effectenmarkten, heeft dit artikel uitgewerkt in concrete criteria. Samen met Sebastiaan Huijbregts (Art of Banking) ontwikkelde ik de Algemene opleiding effecten, die is gebaseerd op deze criteria.

De opleiding geeft antwoord op de vragen:

 • Waarom zijn er effecten?
 • Welke effecten zijn er zoal en wat zijn hun kenmerken?
 • Wat is de prijs van een effect en hoe bepaal je of een effect zijn prijs waard is?
 • Hoe verloopt de handel en afwikkeling?
 • Welke regels gelden daarbij en waar komen die vandaan?

Deze opleiding is op aanvraag bij mij of bij Sebastiaan beschikbaar.


Workshop verkenning vernieuwde aanpak training bij softwarepakket

De training ter introductie van hun softwarepakket voor beleggingsadviseurs en financieel planners had niet het gewenste effect. In de uren die zij daarvoor van de opdrachtgever kregen, slaagde mijn opdrachtgever er onvoldoende in de gebruikers enthousiast te maken voor het systeem. De vraag was:

‘Hoe kunnen wij onze boodschap tijdens de training zo overbrengen, dat alle deelnemers direct enthousiast met het pakket aan de slag willen?’

In een workshop van een paar uur hebben wij de mogelijkheden verkend voor een vernieuw(en)de aanpak. Resultaat van de workshop was mijn advies met het antwoord op deze kernvraag.


Ontwikkelen maatwerkopleiding Beleggen

Een pensioenverzekeraar vindt dat haar medewerkers niet genoeg weten van beleggen, een wezenlijk onderdeel van haar dienstverlening. Een onderdeel bovendien waarin zij zich onderscheiden door hun aanpak. In nauwe samenwerking met eigen en externe specialisten ontwerp en realiseer ik een maatwerkopleiding waarin die onderscheidende elementen vol tot hun recht komen. Door koppelingen naar eigen documenten en de eigen website, leren de deelnemers tegelijk beter de weg kennen in hun eigen informatie; een belangrijke nevendoelstelling.


Wft Triple A

logo_headerMet de aanscherping van de Wft per 1 januari 2014 moeten medewerkers van financiële ondernemingen die inhoudelijk klantcontact hebben, aantoonbaar actueel vakbekwaam zijn. Hierdoor ontstond de behoefte aan een tool waarmee deze ondernemingen aantoonbaar aan deze eis kunnen voldoen. Wft Triple A is zo’n tool. Op basis van The Executive App heb ik met een klein team voor NIBE-SVV dit web-based platform ontwikkeld. Dit platform is sinds begin 2014 op de markt en wordt doorlopend verder ontwikkeld.

Meer informatie over Wft Triple A vindt u op de website van NIBE-SVV.


The Executive App

Schermafbeelding 2015-08-25 om 14.25.18

Per 1 juli 2012 zijn de eisen aangescherpt die aan de geschikheid van bestuurders en commissarissen in de financiële dienstverleningssector worden gesteld. Vanuit NIBE-SVV wilden wij deze doelgroep ondersteunen bij de voorbereiding op de geschiktheidstoetsing en hen een modern instrument voor permanente educatie bieden. Daaruit is de Executive Academy ontstaan met als kernproduct The Executive App. Met deze op maat ontwikkelde iPad-app, die ik heb bedacht en gerealiseerd, konden bestuurders en commissarissen binnen onze branche actueel vakbekwaam blijven op basis van hun eigen profiel. Voor de content in de App hebben wij een unieke samenwerking opgezet tussen topspecialisten in onze branche. Begin 2015 is NCOI, dat in 2014 NIBE-SVV heeft overgenomen, gestopt met de Executive Academy.

Nieuwsgierig naar het concept van The Executive App?

Promotievideo The Executive App
Lancering van The Executive App
Demovideo The Executive App
Artikel Bank&Effectenbedrijf, juni 2013 over The Executive Academy


Visie op leren

Wat moeten wij doen om als NIBE-SVV over 5 jaar nog jullie ‘preferred supplier’ te zijn? Met die vraag ging ik in 2011 naar onze klanten toe. Op basis van de antwoorden heb ik een visie op leren geformuleerd die richtinggevend zou moeten worden in de ontwikkeling van ons aanbod. Deze visie heb ik verbeeld in onderstaande video.

Schermafbeelding 2015-10-06 om 22.21.36


DSI PIT 2010

Schermafbeelding 2015-08-25 om 14.29.13DSI heeft vanaf de oprichting in 1999 permanente educatie als belangrijk speerpunt gehad. De eerste ‘ronde’ vond plaats in 2004, om daarna elke drie jaar te worden herhaald. Onder mijn projectleiding heeft NIBE-SVV in 2004, 2007 en 2010 de aanbesteding van deze opdracht gewonnen. De combinatie van onze vakinhoudelijke deskundigheid,  de aanbiedingsvorm en het vertrouwen dat we de toezegging konden waarmaken, hebben tot de keuze voor NIBE-SVV geleid. Met de 2010-versie hebben wij meegedongen naar de Nationale E-learning Award, die wij overigens niet hebben gewonnen. Daarvoor hebben wij deze video laten maken, die  een goed beeld geeft van het product en de samenwerking met DSI.


AFM Basis Opleiding Toezichthouder

De AFM wilde in 2006 haar opleidingsbouwwerk herinrichten en een opleidingscatalogus opzetten. NIBE-SVV heeft de AFM hiermee geholpen. Ik heb hierbij strategisch en operationeel advies gegeven, aanbieders van opleidingen geselecteerd en twee opleidingen ontwikkeld in nauwe samenwerking met specialisten van AFM:

 • de Basis Opleiding Toezichthouder die verplicht was voor alle nieuwe medewerkers
 • de opleiding Operationeel Toezichthouden voor alle nieuwe toezichthouders.

In dit artikel uit het huisorgaan van de AFM leest u hier meer over.

Interview AFM BOT


Publicaties

Kun je compliance leren?

In 2010 heeft de uitgeverij van NIBE-SVV het boek ’10 jaar compliance’ uitgegeven. De aanleiding was de tiende verjaardag van de Nadere regeling toezicht effectenverkeer 1999. In hoofdstuk 8, met als titel Kun je compliance leren?, blik ik terug op 10 jaar compliance-opleidingen en geef ik antwoord op de vraag in de titel.

Mijn hoofdstuk vindt u hier.

Compliance H08

Geschiktheidstoetsing, een praktische inkijk

Als directeur Executive Academy heb ik diverse artikelen geschreven over de nieuwe eisen die sinds 1 juli 2012 aan bestuurders en commissarissen van financiële ondernemingen worden gesteld. De insteek van deze artikelen was steeds om praktische informatie te geven over de eisen en de manier waarop de toetsing plaatsvindt.

Als voorbeeld treft u hierbij een artikel uit de Beursbengel van mei 2013 aan.

11_gescHIKTHeIdsToeTsIng_Bb_824 vs def

Ontwikkelingen in leren en certificeren

In het Tijdschrift voor Compliance van mei 2014 heb ik een bijdrage geschreven over de stand van zaken in leren en certificeren, toegespitst op compliance-opleidingen en examens. Aan dit artikel heeft een aantal van mijn collega’s een inhoudelijke bijdrage geleverd.

Zie mijn artikel.

Artikel TvC mei 2014